kyokushin kallifudoshindojo logokyokushin kalli

Kyokushin Karate Standen

Fudo Dachi


Yoi Dachi


Zenkutsu Dachi


Uchi AshiJi Dachi


Kokutsu Dachi


Neko Ashi Dachi


Musubi Dachi


Moro Ashi Dachi


Kiba Dachi


Shiko Dachi


Kake Dachi


Heiko Dachi


Sanchin Dachi


Heisoku Dachi


Tsuru Ashi Dachi