Privacy Verklaring


1. Algemeen
Fudoshin Dojo vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je
persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fudoshin Dojo vzw
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van je persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je
persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als Fudoshin Dojo vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan
dit via onderstaande contactgegevens:
Fudoshin Dojo vzw
Zetel:Palmenlaan 21, 2940 Hoevenen
Emailadres: fsdojo@gmail.com
Telefoon:


2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Fudoshin Dojo vzw verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Fudoshin Dojo vzw
(uitvoering overeenkomst)
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


3. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en
verwerken voor de volgende doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats,
nationaliteit, gewicht


4. Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties
• Bestuursleden van de vereniging
• Vrijwilligers van de vereniging


5. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan
diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om
de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit
wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een
politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier
toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de
EU zonder uw ondubbelzinnige toestemming.


6. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.


7. Bewaartermijn
Fudoshin Dojo vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Fudoshin Dojo vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan
de duurtijd van uw lidmaatschap en 1 jaar.


8. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens Fudoshin Dojo vzw van je gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.


9. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens
die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor
contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om
je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


10. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen
wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


11. Wijziging privacyverklaring
Fudoshin Dojo vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging
gebeurde op 19 april 2018


1. Voor de Privacy Verklaring van onze federatie verwijzen wij naar hun
respectievelijke website.
http://www.vva.be/images/Privacyverklaring_VVA_2018.pdf