Huishoudelijkreglement Fudoshin Dojo vzw.


Ik draag steeds een reine en gladgestreken karategi bij elke training, het dragen van andere sportkledij dan deze is niet toegestaan.Ik verzorg mijn lichaam, start elke training fris en hygiënisch, met kort geknipte nagels aan handen en voeten. Ik draag geen enkel sieraad tijdens de training, zodat ik geen kwetsuren kan veroorzaken aan mezelf of anderen.
Ik maak niet langer gebruik van de douches/kleedkamer dan nodig is. Ik laat geen waardevolle spullen achter in deze ruimten. Ik breng geen onnodig bezoek aan andere douches/kleedkamers dan de welke voor mij voorzien is.


Ik draag enkel de kleur van obi (gordel) waar ik recht op heb.
Bij het binnentreden/verlaten van de dojo roep ik “ossu”, met een lichte bijging van het lichaam. Het betekend “ik groet U allen”. Ik groet “SENSEI” (hoofdleraar) en “SEMPAI” (hulpleraar) met een lichte buiging van het lichaam en de vuisten naast het lichaam, eveneens met “ossu”. Ik spreek steeds de leraar aan met “SENSEI” en de hulpleraar met “SEMPAI”. Vermijd ten alle tijde het aanspreken van uw “SENSEI” of “SEMPAI” met hun voornaam.
Toon ten alle tijde respect voor uw medestudenten. Indien U geen respect kunt tonen dan zal U gevraagd worden de Dojo te verlaten.


Gebruik van materialen die eigendom zijn van de vereniging kan enkel na toestemming van het bestuur of de personen die door het bestuur zijn aangeduid. Dit materiaal dient enkel gebruikt te worden voor het doel waarvoor dit is bestemd.


Het gebruik of de verdeling van stimulerende middelen is niet toegestaan.


Ik eerbiedig naar eer en geweten alle Kyokushinkai-regels, en beloof de technieken die mij aangeleerd worden niet toe te passen buiten de Dojo, indien niet noodzakelijk om te overleven (wettige zelfverdediging).


Ik aanvaard de persoonlijke verplichte ongevallen verzekering met al haar voorwaarden en verklaar een
uitreksel van deze voorwaarden ontvangen te hebben. Ik aanvaard wat de verzekeringspolis dekt met al haar beperkingen. Ik aanvaard niet onmiddelijk verzekerd te zijn, maar slechts vanaf de eerste training volgend op de week na mijn inschrijving, en dit om de vereniging de mogenlijkheid te bieden mijn gegevens aan de verzekeringsmaatschappij door te geven.
Ik meld een ongeval of blessure steeds onmiddelijk na de training op het secretariaat, en ontvang hiervoor, indien nodig, een ongevallen aangifteformulier. Dit formulier dien ikzelf binnen de 48 uur na het ongeval te verzenden naar het daarop vermelde adres. Indien ik geen gebruik maak van dit formulier dan geef ik dit terug aan het secretariaat. Ik kan geen aanspraak maken op een vergoeding, van welke aard dan ook, als ik niet aan de formaliteiten voldoe die de verzekeringsmaatschappij mij oplegt.


Ik verklaar dat de persoonlijke gegevens die ik verstrek aan de vereniging correct zijn.Iedere wijziging van persoonlijke gegevens geef ik zo snel mogelijk door aan de vereniging zodat zij steeds over de juiste gegevens beschikt. Ik aanvaard dat de vereniging mijn gegevens zoals adres, naam, leeftijd, rijksregisternummer, geboortedatum, beroep en behaalde graad doorgeeft aan de verzekering, de federatie en aan eender welke overheidsinstantie indien deze daarom vragen.


Ik kan in geen geval “Fudoshin Dojo vzw” aansprakelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen en geleden
persoonlijke of materiële schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door één of meerdere van haar leden.


OSU, uw Sensei